Zyýanly programma üpjünçiligine haýran galmak isleýänler üçin semaltdan birnäçe ýönekeý maslahat

Birnäçe ýyl ozal, Cyphort onlaýn aldawlaryň öňki ýyllara garanyňda 400% ýokarlandygyny habar berdi. Mahabatlar, köp sanly kompýuter ulgamlaryňyza ýokaşýan mahabatlaryň iň köp görnüşidir. Şol mahabatlara bassaňyz, wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň pidasy bolarsyňyz.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Aleksandr Peresunko hüjümçiniň şahsy maglumatlaryňyzy we puluňyzy ogurlamak üçin şeýle strategiýalary durmuşa geçirýändigini duýdurýar. Zyýanly programma üpjünçiligini mahabatlara birikdirmek üçin mahabat üçin ýer töleýärler. Fişing e-poçta ýaly, mahabat berijiler her gün ulanyjylary ýokaşan mahabatlara aldatmaga synanyşýarlar.

Mahabat berijiler marketing strategiýalaryny ulanýarlar

Mahabat torlarynyň hüjümçilere zyýanly we howply mahabatlaryny sazlamak üçin giňişleýin usul hödürleýändigi hakykat. Käbir kompaniýalar şol mahabatlary diňe pul üçin gije-gündiziň dowamynda görkezýär. Ulanyjy gözleg gutusyna käbir açar sözleri salsa, zyýanly mahabatlara gönükdirilen bolmagy ähtimal. Şeýle mahabatlar esasan açylýan penjireler görnüşinde peýda bolýar we köp mukdarda zyýanly programma üpjünçiligini we wiruslary öz içine alýar. Birnäçe soraga jogap bermek ýa-da berlen baglanyşyklara basmak üçin ajaýyp mukdarda teklip hödürläp, sizi özüne çeker. Bu mahabatlaryň üsti bilen hüjümçiler her gün köp sanly adamy, esasanam köpmilletli kompaniýalary, howpsuzlyk edaralaryny we hassahanalary nyşana alýarlar.

Mahabatlardan nädip saklanmaly

Esasy kynçylyklaryň biri, nädogry habarlardan gaça durmakdyr. Bu ýerde ýadyňyzda saklamaly birnäçe zat hakda gürleşdik.

Döwrebap brauzerler

Ilki bilen brauzeriňizi yzygiderli täzelemeli. Soňky birnäçe aýyň içinde näsazlyklar Angler ekspluatasiýa toplumlaryna hyzmat etdi. Brauzeriňizi gulplaýan we internete girmegiňizi çäklendirip bilýän zyýanly programma üpjünçiliginiň belli bir görnüşi. Ony düzetmegiň iň aňsat usuly, brauzerleriňizi we pluginleriňizi hepdede bir gezek täzelemekdir. Täzelenen brauzer zyýanly programma üpjünçiligi we wiruslar bilen ýokaşmaz.

Wirusa garşy maksatnama

Wirusa garşy programmalara alternatiwanyň ýokdugyny aýtmak ýalňyş bolmaz. Ulgamlaryňyzy skanirläp bilerler we köp derejede zyýanly programma üpjünçiliginden we wiruslardan gaça durup bilerler. Wirusa garşy programmalar zyýanly programma üpjünçiliginden we ýokaşan mahabatlardan gorag gatlagy ýaly hereket edýär.

Mahabat bloklaýjylary

Infectedhli ýokaşan mahabatlary aýyrmaga kömek edýän mahabat blokatorlaryny elmydama ulanmaly. Web sahypalaryny ulanmak barada aýdylanda, mahabatlaryň köpüsinde zyýanly programma üpjünçiligi we wiruslar bar we olardan dynmagyň ýeke-täk usuly mahabat blokirleýjiňizi açmakdyr. Käbir web sahypalary, girdejilerini saklaýarlar we ygtybarly we ygtybarly mahabatlar bilen köp pul gazanýarlar. Şeýle sahypalary tapmak gaty kyn, şonuň üçin mahabat bloklaýjysynyň bolmagy we täzelenmegi has gowudyr.

Brauzer gulplama nyşanlary

Iň soňkusy, brauzerleriniň gözleg gutusynda URL-lerden öňe geçýän nyşanlary gulplamaga synanyşyp bilersiňiz. Bu aňsat we ygtybarly usul, oňa goşup boljak brauzerler Mozilla, Google Chrome we Firefox. Ygtybarly HTTPS web sahypalary, ygtybarly däl HTTP platformalaryndan mazmuny çykaranda, birnäçe sekundyň içinde size duýduryş berler. Mysal üçin, “Mozilla” ulanyjylara internetde howpsuz bolup bilmekleri üçin on gulp belgisinden her ikisi bilen duýduryş berýär.

mass gmail